Eta V8 SQL 8.22 ve SQL 1.22 Yenilikler

BORDRO

SAKATLIK İNDİRİMİ

Çalışan personelin çocuğunda sakatlık olduğu durumlarda, gelir vergisinden sakatlık indirimi alabilmesi için, Personel kartında “Sakatlık Var mı” parametresi işaretlenmeden sakatlık derecesi seçeneği 1, 2 veya 3 seçilerek sakatlık indirimi yapılması sağlandı.

25510 SAYILI SİGORTA PRİMİ İNDİRİMİ

Bordro parametreleri istihdam kısmına “25510 sayılı sigorta primi indirimi” parametresi eklendi. Bu seçenek işaretlenir ve indirim uygulanacak personel kartı ”Uygulanacak kanun no” alanına 25510 yazılırsa 25510 sayılı teşvik uygulaması sağlanır.

5746 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME

5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kanununda sigorta teşvikinin uygulanabilmesi amacı ile Puantaj kartına “Arge Çalışma Günü” sahası eklendi. Parametrelerde 5746 sayılı kanuna tabi personellerde (Teknokent gelir vergisi indirimi işaretlenir ve personel kartında doktoralı veya doktorasız seçilirse) ay içinde çalışılan Arge’ye ait günler puantaj kartındaki eklenen sahaya yazılırsa işveren SGK muafiyeti hesaplanması sağlanır.

TAVANI AŞAN TUTARIN SAKLANMASI

Sigorta tavanını aşan fazla mesai tutarının ödeneklerde olduğu gibi tavanı aşan tutarda saklanması sağlandı.

 

İŞE GİRİŞ VE İŞTEN AYRILMA BİLDİRİMLERİNİN GÖNDERİMİNDE SAHA DEĞERLERİ

İşe giriş ve işten ayrılma bildirimlerinin SGK web sayfası üzerinden gönderilmesi işleminde, programdaki verilerin web sayfasına atılması sırasında eksik olan bazı sahaların değerlerinin atanması sağlandı. (Sigorta kolu, sigortalı meslek adı, ev ve cep telefonları, ili, işten ayrılma tarihi, gün sayısı, özürlü kodu, hak edilen ücret, işe giriş çıkış gün ay tarihleri vb. sahalar)

PERSONEL SİCİL KARTI SEÇENEKLERİNE İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ İLAVESİ

Personel sicil kartı F8->Detay Bilgi seçeneklerine İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirimi eklendi.

2014 YILINA AİT BORDRO TANIMLARININ GÜNCELLENMESİ

Bordro default değerleri 2014 yılı tutar ve oranları güncellendi. (EtaBor.def ve EtaBor.ini dosyaları)

TİCARET SİCİL NO, WEB ADRESİ VE İŞLETMENİN MERKEZİ (İL/İLÇE) BİLGİLERİ İLAVESİ

Bordro icmali, ücret pusulası, özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmal dökümlerinde şirket bilgilerinden alınan ticaret sicil no, web adresi ve işletmenin merkezi(il/ilçe) bilgileri başlık kısmına eklendi. Etasqlformda da bu alanların yazdırılabilmesi için sahalara ilave edildi.

MESLEK KODLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Bordroda, EtaMeslekKodu.ini dosyası güncellendi.

NETTEN BRÜTE İŞLEMİNİN PUANTAJ KARTINDA YAZILI OLAN GÜN SAYISINA GÖRE YAPILMASI

Personel kartındaki netten brüte işleminin puantaj kartında yazılı olan gün sayısına göre yapılması sağlandı. Not: Personel kartında brüt olarak yazan rakam yine aylık olarak yazılıyor fakat çalışılan gün sayısına göre ve dilim atlamadan dolayı oluşan fark oluşmayacak şekilde hesaplanıyor. Dilim atlayan personellerde netten brüte hesaplama yapılmadan önce puantaj kartına çalışılan gün sayısının girilmesi gerekiyor ve netten brüte yapıldıktan sonra çalışılan gün sayısının değiştirilmemesi gerekiyor.

“6486 SAYILI İŞVEREN SİG. PRİMİ” SEÇENEĞİ, PRİM ORANI, TEŞVİK YIL SAYISI İLAVELERİ

Bordro parametrelerine “6486 sayılı işveren sig. primi” seçeneği, prim oranı, teşvik yıl sayısı (4, 5, 6 yıl) eklendi. “6486 sayılı işveren sig. primi” işaretlendiği takdirde kartta belirtilen başka kanun numarası veya seçeneği yoksa, yıl sayısına göre personel 46486, 56486, 66486 sayılı kanunlardan birine tabi olacaktır. Bu kanun numaralarının kartta yazılı olmasına gerek olmadan 5510 sayılı kanun gibi işlem yapılmaktadır. Prim indirim oranı ise 6486 sayılı kanun prim oranı ile 5510 sayılı kanun prim oranının toplanmasıyla bulunmaktadır. (Şu anki güncel oranlar 6+5=11)

BORDRO MUHASEBE / İŞLETME ENTEGRASYONUNDA DÜZENLEME

Bordro muhasebe/işletme fiş entegrasyonuna, huzur hakkı alan personellerin entegre edilebilmesi için 014-Huzur Hakkı seçeneği ilave edildi. Ayrıca entegrasyon işlemi sırasında Asgari Ücret, Diğer Ücret ve Huzur Hakkı ücret seçeneklerine tabi olan personellerin otomatik bulunması sağlandı. Not: Huzur Hakkı’na tabi personel için personelin tabi olduğu sigorta koluna 99 yazılır.

CARİ II

TAHSİLAT DETAY LİSTESİ RAPORU

Cari II modülü, tek dövizli raporlar/hareket raporları kısmına “Tahsilat Detay Listesi” raporu eklendi. Dövizli fatura kapama işlemi bu rapor kullanılarak alınabilir.

E-FATURA

STOK/HİZMET KART BİLGİLERİNİ EKLE PARAMETRESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Stok/Hizmet Kart Bilgilerini Ekle” parametresi ve bu parametreye bağlı olarak çalışacak “Eklenecek Bilgiler” gridi eklendi. “Stok/Hizmet Kart Bilgileri Ekle” parametresine bağlı olarak, “Eklenecek Bilgiler” gridinde yer alan stok ve hizmet kartlarına ait; Stok Cinsi 2-3, Stok Birimi 2-5, Stok Özel Kod 1-5, Hizmet Özel Kod 1-5, Stok Açıklama 1-5, Hizmet Açıklama 1-5, Stok Detay Açıklamalar, Stok Kullanıcı Tanımlı Kontroller, Stok Kullanıcı Tanımlı Tamsayılar, Stok Kullanıcı Tanımlı Miktarlar, Stok Kullanıcı Tanımlı Tutarlar, Stok Kullanıcı Tanımlı Dövizler, Stok Kullanıcı Tanımlı Tarihler ve Stok Kullanıcı Tanımlı Notlar sahalarından onay verilenlerinin e-Fatura XML dosyasına eklenmesi sağlandı.

 

FİŞ BAŞLIK AÇIKLAMASINI EKLE (A) VE FİŞ KALEM AÇIKLAMASINI EKLE (B) PARAMETRELERİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Fiş Başlık Açıklamasını Ekle (a)” ve “Fiş Kalem Açıklamasını Ekle (b)” parametreleri ile bu parametrelere bağlı olarak çalışacak ve kullanıcıların kendi istekleri doğrultusunda tanımlayabileceği “a-) Fiş Başlık Açıklaması” ve “b-) Fiş Kalem Açıklaması” sahaları eklendi. Bu sahalar ile örneğin; işyeri kodu, masraf merkezi, depo kodu, vade tarihi, satıcı kodu, renk/beden, seri no, ebat bilgileri vb. fiş başlık ve kalem bilgilerinin XML dosyasına ilave edilmesi sağlandı.

BİRLEŞTİRME AYRACI VE SATIR SONU KARAKTERİ PARAMETRELERİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Birleştirme Parametreleri” grubu içerisinde “Birleştirme Ayracı” ve “Satır Sonu Karakteri” parametreleri eklendi. “Satır Sonu Karakteri” parametresi işaretlenirse birleştirilen her sahadan sonra satır sonu(enter) karakteri eklenir, bu parametre işaretlenmeyip “Birleştirme Ayracı” sahasına karakter veya karakterler yazılırsa (!# gibi) birleştirilen sahalar arasına bu karakterler ilave edilir.

REFERANSLAR SAYFASININ İLAVESİ

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri ekranına ek referans bilgilerinin girilebileceği Referanslar sayfası eklendi.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ

E-Fatura modülünde yapılan e-Fatura dönüştürme seçeneği ile faturaların e-Faturaya toplu olarak dönüştürülmesi sağlandı.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME BÖLÜMÜNDE CARİ KART SENARYO TİPİNE GÖRE E-FATURA OLUŞTURULMASI

Programa transfer edilen faturalar, “E-Fatura Dönüştürme” bölümünden e-faturaya dönüştürülürken ilgili cari karttaki senaryo tipine göre dönüştürme işlemi yapılması sağlandı. Cari kartta senaryo tipi 0-Varsayılan ise kullanıcı parametresine, 1-Temel ve 2-Ticari ise cari karta göre e-Fatura oluşturulur.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİNDE E-FATURA NUMARALARININ DÜZENLENMESİ

Programa transfer edilen faturalar, “E-Fatura Dönüştürme” bölümünden e-Faturaya dönüştürüldükten sonra muhasebe, cari ve kasa fişinin kalem açıklamalarının içinde eski evrak numaralarının yeni e-Fatura numarası ile değiştirilmesi sağlandı.

STOK/HİZMET AÇIKLAMA SAHASINDAKİ İSİM İLE EŞLEŞME

Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri ekranındaki Stok/Hizmet Açıklama sahasında belirtilen isme göre XML dosyasından okunan isim ile eşleşme yapılması sağlandı. Not: Eşleme işlemleri öncelikli olarak kodlara göre yapılmakta olup koda göre eşleşme yapılamadıysa belirtilen isme göre eşleşme yapılmaktadır. İsme göre eşleşme yapılırken öncelikli olarak ismi birebir aynı olan kart varsa eşleştirilmekte, yoksa * ve ? karakterleri kullanılarak eşleşme yapılmaya çalışılmaktadır.

EŞLEŞTİRİLEN STOK KARTINDAKİ CİNSİN E-FATURAYA TAŞINMASI

e-Fatura transferinde, XML dosyasındaki Stok Cins bilgisi yerine Eşleştirilen Stok Kartındaki Cinsin e-Faturaya taşınması sağlandı.

REFERANSLARIN, BELGE REFERANSI VE İLAVE REFERANS OLARAK TANIMLANMASI

Fatura, e-Fatura Bilgileri, Referanslar sayfasına Referans Tipi kolonu eklenerek referansların “1-Belge Referansı” veya “2-İlave Referans” olarak tanımlanabilmesi sağlandı. Bu tanımlara göre e-Fatura oluşturma işlemlerinde 1-Belge Referans’larının “” grubunda yer alması, 2-İlave Referans’ların ise “” grubunda yer alması sağlandı. Aynı şekilde e-Fatura geri yükleme işlemlerinde de “” grubunda yer alan referans bilgilerinin referanslar sayfasına 1-Belge Referansı olarak, “” grubunda yer alan referansların ise 2-İlave Referans olarak aktarılması sağlandı. Not: Önceki versiyonlarda referanslar tek tip olarak “” grubunda oluşturulup yine bu gruptan okunduğu için önceki versiyona ait programda kayıt edilmiş veya oluşturulmuş faturalara girildiğinde referanslar 2-İlave Referans olarak görünecektir.

REFERANSLAR SAYFASINA AKTARIM

XML dosyası içerisindeki ek referans bilgilerinin faturaya ait e-Fatura Bilgileri ekranındaki Referanslar sayfasına aktarılması sağlandı.

BEDELSİZ E-FATURA OLUŞTURULMASI

Şirket Bilgileri modülünde bulunan E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler sayfasına Fatura Girişinde Muhtelif Kontroller grubu eklendi. Bu grup içinde bulunan parametreler kullanılarak Miktar, Fiyat ve Tutar değerlerinin 0 olması durumunda uygulanacak yöntemler ayrı ayrı belirlenebilir.

F3-ARŞİVE TAŞI BUTON İLAVESİ

E-Fatura Dosyalarını Yükleme ekranına F3-Arşive Taşı butonu eklendi. Bilindiği gibi bu bölümden programa transfer edilen faturalara ait xml dosyaları arşiv klasörüne taşınmakta. Transfer edilmeden manuel girilen faturaların arşive taşınması da eklenen F3-Arşive Taşı butonu ile sağlanabilir.

KARTA AİT YENİ BİLGİLERİN FİŞE TAŞINMAMASI

e-Fatura geri yükleme işleminde ön izleme yapılıp ekrandaki stok/hizmet kodu değiştirilirse karta ait yeni fiyat ve iskonto gibi bilgilerin fişe taşınmaması sağlandı.

E-FATURALARI YÜKLEME İŞLEMİNDE ENTEGRASYON

E-Fatura modülünü kullanarak gelen faturaları programa alınca, Faturanın muhasebe entegrasyonunu yaparken BA/BS kodlarını ve evrak numarasını da atması sağlandı.

DOSYA BİLGİLERİ SEKMESİNE TÜMÜNÜ SEÇ İLE TÜMÜNÜ KALDIR SEÇENEKLERİNİN İLAVESİ

e-Fatura işlemleri, fatura dosyalarını yükleme bölümünde ekrana gelen dosya bilgileri sekmesinin sahasına sağ tuş ile tıklanıldığında tümünü seç ile tümünü kaldır seçenekleri eklendi. Faturaları Gönderme ve Gelen Faturaları Onaylama ekranlarında da ilgili çalışma yapıldı.

E-FATURA DİZAYNINDA DÖVİZ KURUNUN ÇIKMASI

e-Fatura kayıt işleminde gelen e-Fatura bilgileri penceresinde dövizli fatura seçeneği hayır olarak fatura kayıt edildiğinde de e-Fatura genel parametrelerindeki seçeneğe bağlı olarak, dizaynda kur bilgisinin çıkmasını sağlandı.

E-FATURADA KALEM BAZINDA VERGİ MUAFİYETİ YAZILABİLMESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına [Vergi İstisna Açıklaması Kullanımı]-Açıklama Sahası parametresi eklendi. Bu parametre 0-Parametre olarak seçilir ise, istisna açıklamaları parametre ekranındaki Vergi İstisna Açıklamaları bölümünden alınır, 1-3 arası seçilir ise ilgili kaleme ait Açıklama 1-2-3 sahasından alınır.

ŞUBE BAZLI CARİ EK KOD BİLGİLERİ EKRAN İLAVESİ

E-Fatura, Servis / Sabit Tanımlar bölümüne Şube Bazlı Cari Ek Kod Bilgileri ekranı eklendi. Tanımların Cari Kodu, Vergi Hesap No ve T.C.Kimlik No bazında yapılabilmesi sağlandı. Bu bölüm Ulusal Marketlerin tedarikçilerinden istediği “Bayi No”, ”Müşteri No”, “Hizmet No” gibi alanların verilebilmesi için kullanılır.

CARİ BAZLI STOK/HİZMET BAĞLANTI BİLGİLERİ EKRANINDA DÜZENLEME

E-Fatura, Servis / Sabit Tanımlar bölümündeki Cari Bazlı Stok/Hizmet Bağlantı Bilgileri ekranı yeniden tasarlandı. Tanımların Cari Kodu, Vergi Hesap No, T.C.Kimlik No ve Genel olarak yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca tanım dosyasına göre stoklara ait alıcı/satıcı/üretici kodlarının alış ve satış işlemleri için ayrı olacak şekilde ve firma bazında tüm stoklar için genel veya stok bazında ayrı ayrı belirtilebilmesi ve dönüşüm yapılabilmesi sağlandı.

KULLANICILİSTESİ.CSV DOSYASINDAN ETA’YA TRANSFER İŞLEMİNDE DÜZENLEME

E-Fatura Modülü, Servis/Dosya İşlemleri, E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Karta İşleme bölümünden transfer yapıldığında, Kullanıcılistesi.csv dosyasından ETA’ya transfer yapılırken, aynı firmaya ait birden fazla cari kart varsa, tüm cari kartların güncellenmesi sağlandı.

DÖVİZLİ FATURALARA AİT DÖVİZ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde dövizli faturalara ait döviz bilgilerinin XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Dövizli Belge parametresi eklendi. Bu parametre 0:Hayır ise TL faturası olarak tüm değerler TL cinsinden oluşturulur, 1:Evet ise dövizli fatura olarak tüm değerler döviz cinsinden oluşturulur, 2:Döviz Gösterimli ise dosya yine TL cinsinden oluşturulmasına rağmen görüntüleme esnasında döviz değerleri görüntülenir.

E-FATURA DİZAYNINDA DÜZENLEME

E-Fatura dizaynında yalnız yazısının çıkması sağlandı.

SİPARİŞ NO VE SİPARİŞ TARİHİ BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA AKTARILMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma işleminde Sipariş No ve Sipariş Tarihi bilgilerinin de XML dosyasına aktarılması sağlandı. Konu ile ilgili olarak fatura fişine ait E-Fatura Bilgileri ekranına Sipariş No ve Sipariş Tarihi sahaları eklendi.

XSLT ŞEMA DİZAYN DOSYASINA GÖRE XML DOSYASININ OLUŞTURULMASI

E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına Şema Dosyası seçimi eklenerek istenilen XSLT şema dizayn dosyasına göre XML dosyasının oluşturulması sağlandı.

ŞEMA DOSYALARINDA DÜZENLEME

Genel faturalar için “efatura.xslt”, kalem açıklamalı faturalar için “efatura_kalemack.xslt”, ek vergili faturalar (ÖTV, TEVKİFAT, STOPAJ vb.) için “efatura_ekvergi.xslt” şema dosyaları hazırlandı. Bu şema dosyalarına, dövizli fatura olarak da görüntülenmesi için XSLT komut satırları eklendi.

E-FATURA’DA TİCARET SİCİL NO VE İŞLETME MERKEZİ BİLGİLERİ

E-Fatura dosya oluşturma işleminde Ticaret Sicil No ve İşletme Merkezi bilgilerinin de işleme katılması sağlandı.

E-FATURA’DA SAHA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLMESİ

E-Faturada değiştirilmesi engellenen bazı sahaların değiştirilebilmesi için E-Fatura/Servis bölümüne E-Fatura kayıt düzeltme seçeneği eklendi

E-FATURA’DA ENTEGRATÖR SUNUCUSUNDAN CARİ HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

E-Fatura/Servis bölümünde e-Fatura kullanan kuruluşları cari kartlara işleme kısmına İşlem şekli eklenerek entegratör sunucusundan seçeneği ile entegratöre bağlanarak e-Fatura kullanan cari kartların vergi hesap numarası veya kimlik numarasından bulunarak e-Fatura seçeneğinin evet yapılması ve sunucuda bulunan e-mail adresinin alınması sağlandı.

E-FATURA GENEL PARAMETRELER EKRANINA İLAVELER

E-Fatura dosya oluşturma işleminde kullanılmak üzere E-Fatura Genel Parametreleri ekranına Açıklama Bilgileri sayfası eklendi. FİŞ AÇIKLAMA BİLGİLERİ grubunda yer alan parametreler ile İşletme Bilgileri (Ticaret Sicil No ve İşyeri Merkezi), E-Fatura Belge Notu, Açıklama 1-2-3 sahalarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Başlık Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. E-Fatura dosya oluşturma işleminde faturaya ait irsaliye numarası ve irsaliye tarihi bilgilerinin XML dosyasına katılması sağlandı.

E-FATURA DÖNÜŞTÜRME SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura/Servis bölümüne e-fatura dönüştürme seçeneği eklenerek verilen kriterlere uyan faturaların e-Fatura haline dönüştürülmesi sağlandı.

FİŞ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Detay Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametre ile Detay Açıklama Bilgilerinin parametrik olarak başlıklı veya başlıksız bir şekilde XML dosyasına katılması sağlandı. Detay Açıklamaları Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı. Detay Açıklamaları Başlık Açıklamaları İle Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse birleştirilmiş Detay Açıklama bilgilerinin Fiş Açıklama Bilgilerinin yer aldığı grubu içerisinde yer alması sağlandı.

FİŞ KALEM AÇIKLAMA BİLGİLERİ GRUBUNUN XML DOSYASINA KATILMASI

Fiş Kalem Açıklama Bilgileri grubunda yer alan parametreler ile Açıklama, Açıklama 1-2-3 sahalarının ve satır tipi “3” olan Açıklama Satırlarının parametrik olarak XML dosyasına katılması sağlandı. Kalem Açıklamalarını Birleştir parametresi “Evet” olarak işaretlenirse bu bilgilerin tek bir grubu içerisinde oluşması sağlandı.

2-DİGİTAL PLANET (TEST) SEÇENEĞİ İLAVESİ

E-Fatura Genel Parametreleri ekranında yer alan Entegratör Firma parametresine test işlemlerinde kullanılmak üzere “2-Digital Planet (Test)” seçeneği eklendi.

ŞEMA DOSYASI SAHASI

E-Fatura modülü içerisindeki E-Fatura Dosya Oluşturma ekranına XML dosyasında kullanılacak Şema Dosyası sahası eklendi. E-Fatura Genel Parametreler ekranında tanımlı şema dosyasının default olarak bu sahaya taşınması ve isteğe bağlı olarak değiştirilebilmesi sağlandı.

XML’DE KÜSURAT DEĞERLERİNDE DÜZENLEME

Oluşan XML'deki miktar ve fiyat hanesindeki küsurat değerlerinin faturada girilen küsurat değerleri ile aynı oluşması sağlandı.

E-FATURA GERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ

Geri yükleme işleminde sonra faturanın vergiler sekmesinde KDV oranı seçtiğinde faturaya KDV hesaplamasının yapılması sağlandı.

FATURA

STOK FİŞİNDE GİRİLEN SIRADA DÖKÜM ALINMASI

“Mal ve Hizmet Gruplama” işaretlenirse renk/beden detaylı girilen stoklar gruplanmakta ve stok koduna göre sıralanarak döküm alınmaktadır. Fişte girilen sırada döküm alınması sağlandı

FATURA II - Eta:SQL

PAKET KARTI KULLANIMI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura üzerinde Paket Kartının fiyatı değiştirildiğinde Paket/Stok Kartlarının fiyatları tanımlanan fiyat katsayısına göre hesaplamanın yapılabilmesini sağlandı.

FATURA - İRSALİYE - SİPARİŞ - SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ

STOK FİYAT ANALİZ EKRANINDA FİŞ VADE TARİHİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

İlgili fişlerde bulunan Stok Fiyat Analiz Ekranı, Hareket Fiyatları bölümüne vade tarihi eklendi. Öncelikli olarak stok hareketinin vadesinin görüntülenmesi, stok hareketinin vadesi boş ise ve kaynak program fatura veya irsaliye modülleri ise kaynak fişe ait fiş vade tarihinin görüntülenmesi sağlandı.

VERGİLER TOPLAMI VE ÖDENECEK VERGİLER SAHASINDA DÜZENLEME

İlgili fişlerde Toplamlar sayfasında KDV, ÖTV ve Ek Vergiler gibi tüm vergilerin toplamının görüntülenmesi sağlandı. Bu sayfada ki Ödenecek Vergiler sahasında ise Vergiler Toplamından varsa indirilecek ek vergilerin düşülerek kalan rakamın görüntülenmesi sağlandı.

GENEL - ETA:SQL

İŞYERİ ŞUBE SEÇİMİ İLE İLGİLİ TALEP

ETA’da yapılan tüm işlemler için kullanıcılara göre işyeri şube kartı belirleyip, belirlenen işyeri şube kartı dışında başka bir şubeye işlem yapılmasını engelleyecek seçenek oluşturuldu.

İRSALİYE

İRSALİYE EKRANINDAN E-FATURA YAZDIRILMASI

İrsaliye üzerinde Yazdır butonunun altından "Fatura Yazdır" seçilip Fatura yazdırma işlemi yapmak isteyince, Fatura e-Fatura ise engellenmesi sağlandı. Ayrıca, e-Fatura kullanıcı parametrelerindeki "E-Fatura Yazdırma" parametresine bağlı olarak çalışması sağlandı.

TEKLİ YA DA TOPLU FATURALAMADA E-FATURALARIN YAZDIRILMAMASI

İrsaliye modülünden tekli ya da toplu faturalamada, e-Faturaların yazdırılmaması sağlandı.

FATURA TARİHİNİN BAZ ALINARAK MUAFİYET GÜNÜNÜN HESAPLANMASI

İrsaliyeleri toplayarak faturalama yapıldığında, Fatura tarihinin baz alınarak muafiyet gününün hesaplanması sağlandı.

MUHASEBE

DEFTER-İ KEBİRDE YARDIMCI HESAPLARIN İSİMLERİNİN YAZDIRILMASI

Defter-i Kebirde yardımcı nihai hesapların isimlerinin yazdırılması ile ilgili düzenleme yapıldı. Saha boylu büyük defter raporuna “HESAP İSMİ” kolonu eklendi. Kullanıcı isterse bu kolonu raporda açabilir, yerini değiştirerek hesap kodunun yanına alabilir.

MUHASEBE BELGE TÜRÜNÜN ETASQLFORM’DAN YAZDIRILMASI

Muhasebe fiş ve kalemlerde bulunan belge türü sahası kodunun ETASQLFORM’dan yazdırılması sağlandı.

MUHASEBE IV

TEVKİFAT TANIM LİSTESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV modülünde, Beyannameler / KDV Hesapları / Tevkifat Matrah Hesapları ekranında işlem türünde butona basılınca açılan tevkifat tanım listesinde 19. sıradaki kodu 619 olan tevkifatta oranın 5/10 olması sağlandı.

''ÖDEME YAPILAN MUKİMİ OLDUĞU ÜLKE KODU'' KOLON İLAVESİ

Muhtasar beyannamesinde ödemelere ilişkin bildirim sayfasında ''Ödeme Yapılan Mukimi Olduğu Ülke Kodu'' kolunu ilave edildi.

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER SEKMESİNİN İLAVESİ

Muhasebe IV’de, Geçici Vergi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi dökümü (kurum) kısmına “kanunen kabul edilmeyen giderler” sekmesi ilave edildi.

KDV TEVKİFATI SAHASINDAKİ SEÇİM LİSTESİNE "0-YOK" SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

Muhtasar Beyannamesi, Muhtasar Beyanı Tanımı, Ödemelere İlişkin Bildirim ve Ortak Tanımlar bölümlerinde bulunan KDV Tevkifatı sahasındaki seçim listesine "0-Yok" seçeneği ilave edildi.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV, İndirilecek KDV Listesinde, e-Fatura olarak girilen kayıtların numaralarının tamamının Sıra No bölümüne atılması sağlandı.

MUHASEBE IV - İŞLETME

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÜNCELLEME

Muhasebe IV ve İşletme modüllerindeki, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi eki, Tablo 12’deki yıl bilgileri güncellendi.

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ - VERİ AKTARMA

SATIN ALMA VE TEKLİF YÖNETİMİ MODÜLÜ SEÇENEĞİNİN İLAVESİ

Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülünde “Dosyadan Fişe Transfer” “Fişten Dosyaya Transfer” işlemlerinin yapılabilmesi için, Veri Aktarma modülü Dosyadan Fişe Transfer ve Fişten Dosyaya Transfer bölümlerindeki modül seçeneklerine Satın Alma ve Teklif Yönetimi Modülü ilave edildi.

SİPARİŞ

KALAN TUTAR SAHASININ ALT TOPLAMININ ALINMASI

Sipariş Kalem Listesi Raporlarında Kalan Tutar sahasının alt toplamının alınmasını sağlandı.

STOK

TOPLU FİYAT DEĞİŞTİRMEDE KDV AYIRMA İŞLEMİ

Stok modülü Servis / Dosya İşlemleri / Stok Toplu Fiyat Değişikliği bölümünde fiyatların değiştirilmesi sırasında KDV ayırma işlemi yapılabilmesi sağlandı. İlgili stok ve fiyat üzerinde iken Ctrl+L tuşları ile veya Mouse’un sağ tuşuna basılınca ekrana gelen menüden KDV Ayıkla seçilirse KDV ayırma işlemi yapılabilir. Ayrıca toplu olarak KDV ayırma işlemi yapılmak istendiğinde “F3-Toplu KDV Ayır” tuşu ile tüm satırlara ait fiyatlardan toplu olarak KDV ayırma işlemi yapılabilmesi sağlanır.

TRANSFER

EVRİM PROGRAMINDAN ETA’YA MUHASEBE FİŞİ TRANSFERİ

Evrim programının oluşturduğu, muhasebe verilerini içeren txt formatındaki dosyadan, muhasebe fişine fiş transferi yapılabilmesi sağlandı. Bu işlem Transfer modülü, Dosya Transferi / dosyadan Transfer İşlemi / Muhasebe Fiş Transferi bölümünden Metin Tipi 3-Evrim seçilerek ve ilgili dosya seçilerek yapılabilir.

IBM POS’A BİRDEN FAZLA FİYAT VE BARKOD AKTARIMI

Stok kartında tanımlanmış kaç adet fiyat ve barkod var ise, IBM Pos’a aktarım sırasında stok.gtf dosyasına iletilmesi 

sağlandı.

VERİ AKTARMA

SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİ

Veri aktarma modülünden sonradan muhasebeleştirme yapılmak istendiğinde, bütün tutarın hem kasa hem de banka hesaplarına atılması sağlandı.