ETA V.8-SQL 8.24 ve ETA:SQL 1.2 ile gelen yenilikler

BORDRO


ÖZEL TANIMLI RAPORLAR İŞ BANKASI TANIMINDA DEĞİŞİKLİK

Özel tanımlı raporlara İş Bankası maaş formatı ilave edildi. Ayrıca bu banka için kullanılabilecek 726 nolu Giriş Tarihi GGAAYYYY formatında ilave edildi. Özel tanımlı dizayn için xml şablonu BOR_RAP_ISBANK.XML

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİNDEKİ EKSİK GÜN SAYISINDA DÜZENLEME

Bordro personel kartından alınan İşten Ayrılış Bildiriminde (SGK) raporundaki Eksik Gün Sayısının ilgili aydaki gün sayısına göre getirmesi sağlandı.

ÇIKIŞ BİLDİRİMİNDE BELGE TÜRÜNDE DÜZENLEME

İşten çıkış bildiriminde Belge Türü sahasının otomatik gelmesi sağlandı. (Tabi Olduğu Sigorta Kolu) SGK sayfasında ilgili alana aktarılması sağlandı.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGESİNDE DÜZENLEME

Eksik gün sayısı ve nedeni sahaları işten çıkış bildirgesi ekranına getirildi. Bor_sgkisayb2.edt dizayn içerisine yeni saha olarak eklenip dökümde çıkması ve ayrıca SGK internet sayfasındaki ilgili sahalara aktarılması sağlandı.

ÇALIŞILAN AR-GE GÜNÜ İÇİN DAMGA VERGİSİ HESAPLANMAMASI

Puantaj kartındaki AR-GE gününe yazılan günler için damga vergisi hesaplanmaması sağlandı.

İHBAR TAZMİNAT HESABI KISMINDA YENİ SAHALAR

Bordro personel kartında bulunan İhbar Tazminat Hesabı kısmına Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Net Tazminat Tutarı sahaları eklenerek hesaplamaları yapıldı.

Özel tanımlı icmalde 731 732 733 no.lu sahalar
Özel tanımlı raporda 722 723 724 no.lu sahalar
Dizayn dosyalarında 485 486 487 no.lu sahalar kullanılacaktır.


CARİ


MASRAF MERKEZİ SAHASININ İLAVESİ

Cari Hareket Raporları / Ekstre Raporunun Listeleme kriterlerine ve saha boylarına Masraf Merkezi sahası eklendi.CARİ


TAHSİLAT ÖZET RAPORU SAHA BOYLARINDA DÜZENLEME

Raporlar / hareket raporları kısmında yer alan tahsilat özet raporu saha boylarına, ilgili satırdaki carinin son ödeme yaptığı hareketin tarihi ve tipi ilave edildi.

“MİN. VADE FARKI” SAHASI İLAVESİ

Vade farkı Listeleme kriterlerine “Min. Vade Farkı” sahası eklendi. Bu sahaya rakam yazılırsa yazılan rakamın üstünde vade farkı tutarı olan cari kart hareketleri dökülebilir.

KAPANMAMIŞ HAREKETLERİN ÖDEME/YAŞLANDIRMA RAPORU

Cari modülü Raporlar/Ödeme-Yaşlandırma Raporları/Kapanmamış Hareketlerin Ödeme/Yaşlandırma raporu yeni rapor olarak eklendi.E-FATURA


E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Cari Ünvanı Büyük Harfe Çevir” parametresi eklendi. Bu parametreye göre, e-Fatura dosyalarının geri yükleme işleminde cari kart otomatik açılırken ünvan sahasının büyük harfe çevrilmesi sağlandı.

Fatura kayıt işlemi sırasında otomatik olarak e-Fatura ve e-Arşiv XML dosyasının oluşturulabilmesi sağlandı. Otomatik dosya oluşturma işleminin yapılabilmesi için, E-Fatura Genel Parametreler ekranına “Kayıt Sonrası E-Fatura Dosyası Oluştur” ve “Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur” parametreleri ilave edildi. (Not: On-Line gönderim parametreleri, bu parametrelere göre önceliklidir.)

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranındaki Görüntüleyici (Browser) Seçimi parametresine “3-Eta .Net Browser” seçeneği eklendi. Eta .Net Browser ile görüntüleme yapıldığında elektronik faturaya ait PDF dosyasının oluşturulabilmesi ve e-posta olarak gönderilebilmesi sağlandı. (Bu güncelleme yalnızca program dvd si ile birlikte alınabilir.)

Fatura ekranındaki Elektronik Fatura Görüntüle işlemine Ctrl+P kısayol tuşu eklendi.

Fatura ekranına e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının normal faturalara göre daha net ayırt edilebilmesi amacıyla e-Fatura logosu eklendi. Bu logoya tıklandığında daha önce oluşturulmuş elektronik faturanın görüntülenebilmesi sağlandı.

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki bazı sahalara seçim butonları eklendi. Seçilecek verilerin tanımlarının yapılabilmesi için Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Elektronik Fatura Tanımları menüsüne alt menüler eklendi.

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Dövizli Faturalarda Döviz Kurunu Ekle” parametresinin çalışma şekli değiştirildi. Döviz kuru bilgisi sadece dövizli belge veya döviz gösterimli belgelerde fiş açıklamasına ekleniyordu, normal faturalarda da açıklamaya eklenmesi sağlandı.

E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/İşletme Bilgileri ekranına “Merkez İşyeri Kodu” sahası eklendi. Fatura üzerindeki işyeri kodu, bu sahada belirtilen merkez işyeri kodundan farklı ise şube bilgilerinin elektronik faturaya ait XML dosyası içerisinde oluşturulması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde “KDV” ifadesi yerine farklı bir ifade kullanılmış ise kdv tutarlarının hesaplanması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde faturaya ait toplam iskonto tutarı ( grubu içerisindeki sahası aynı zamanda genel indirim olarak kullanılmaktadır), kalemlerdeki iskontoların toplamından KÜÇÜK ise hem genel indirim, hem de kalem indirimleri hesaplandığı için 2 kez indirim düşüyordu. Ek kontroller yapılarak genel indirim yapılmaması sağlandı.
NOT: Bazı XML dosyalarındaki iskonto oranlarında noktadan sonra 7-8 karaktere kadar küsurat hane sayısı kullandıkları için, geri yükleme işleminde XML dosyası ile ETA’da oluşturduğumuz faturalar arasında iskonto oranlarında ve dolayısıyla iskonto tutarlarında farklılıklar yaşanmaması için Şirket Genel Parametreleri ekranındaki ORANTI küsurat hane sayısının en az 3 olacak şekilde arttırılması gerekebilmektedir.)

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, bağlantısız stoklar için ekrana gelen Tanımsız Fatura Satırı ekranında “Cari Dönüşüm Tablosuna Satır Ekle” seçeneği seçildiğinde sadece satır tipi “1-Stok Kartı” olarak tabloya satır eklenebiliyordu. “2-Hizmet Kartı” olarak da satır eklenebilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratör sunucusundan indirme işleminde, maksimum dosya kapasitesi arttırılarak olası kilitlenme sorunlarının önüne geçilmesi sağlandı.

E-Fatura modülünde, Servis/Dosya İşlemleri /E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, şahıs firmaları için TC Kimlik numarasına göre kontrol edilerek cari karta işlenmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratöre gönderme işlemi yapılırken, faturada belirtilen posta kutusu adresine veya E-Fatura Genel Parametreler ekranına ilave edilen “Cari Posta Kutusu” parametresine göre belirlenen posta kutusu adresine gönderilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını oluşturma ekranında elektronik imza/mühürleme işlemi yapılırken, KamuSM kurumundan alınan akıllı kartın yeni tiplerine göre de imzalama yapılması sağlandı.

E-FATURA MODÜLÜNDE GİDEN FATURA DOSYALARININ YÜKLENMESİ

E-Fatura modülüne Giden Fatura Dosyalarını Yükleme bölümü ilave edildi. Bu menü yardımı ile gönderilen faturalar özel entegratör sunucusundan indirilebilir ve fatura fişi olarak transferi yapılabilir. İstenirse E-Fatura Genel Parametrelerinde tanımı yapılan Giden/İndirilen klasörüne satış faturalarına ait xml dosyaları kopyalanarak da satış faturalarının transfer edilmesi sağlanabilir.

UBL-TR 1.2 E-FATURA XML DOSYA ŞEMASINDA DEĞİŞİKLİK

E-Fatura xml dosyasına ilave edilen ek saha ve kontrolleri yapılarak, uluslararası dosya formatının UBL-TR 1.2 özelleştirme sürümüne göre yapılması sağlandı. Fatura girişinde bulunan “Elektronik Fatura Bilgileri” ekranına Belge tipi, istisna kodu ve ilişkili/iade faturalar için referans tipi sahaları ilave edildi.
E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Uluslararası Dosya Formatı” ve yürürlüğe başlama tarihi sahaları ilave edildi. E-Fatura paket dosya bilgileri ve mevcut şema dizayn dosyaları “efatura-TR12.xslt” şeklinde yenilendi. Vergi bilgileri ekranında ise istisna açıklamalarının kod ile birlikte tanımlanması sağlandı. Parametreye göre vergi istisna açıklamaları fatura kalem açıklamalarında kullanılması sağlandı.
Not:Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv dosyalarının yeni dosya şemasına göre hazırlanması ve geri yüklenmesi sağlandı. .FATURA


FATURA RAPORLARINDA VERGİ DAİRESİ, VERGİ HESAP NO VE TC KİMLİK NO İLAVE EDİLMESİ

Fatura modülü, Fatura Listesi, Tevkifat Listesi, Cari Alış Özet, Cari Satış Özet raporlarına TC Kimlik No ilave edildi. Cari Alış Detay, Cari Satış Detay, Tek KDV’li Detay KDV Listesi ve Çok KDV’li Detay KDV Listesi raporlarına Vergi Dairesi, Vergi Hesap No ve TC Kimlik No ilave edildi.

FATURA DETAY RAPORUNDA DÜZENLEMELER

Fatura kârlılık raporları/fatura kârlılık detay raporunun Excel’e aktarımı yapılırken tarih sütununun format olarak “/” şeklinde değil de “.” (nokta) biçiminde aktarılması sağlandı.
Rapor ekranına, Excel bağlantısı grubu içerisinde “fiş başlık bilgilerini her satıra yaz” parametresi ilave edildi.
Fatura kârlılık raporları/fatura kârlılık detay raporunun F3-saha boylarına stok kartlarına tanımlanan özel kod sahaları eklendi.


GENEL


TEVKİFAT ORANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Ağaç ve orman ürünlerinde tevkifat oranı 5/10 olarak değiştirildi.

FİŞ ÖZEL KOD VE FİŞ AÇIKLAMA ÖN DEĞERLERİNİN TANIMLANMASI VE YENİ FİŞE TAŞINMASI

Fatura, irsaliye, sipariş, satın alma, cari, stok, çek/senet, kasa, banka ve işletme modülü kullanıcı parametrelerine Fiş Özel Kod ve Fiş Açıklama Ön Değerleri eklendi. Buraya yazılan değerlerin yeni fişte özel kod ve açıklamalara gelmesi sağlandı..İRSALİYE


F3-SAHA BOYLARINDA 25-FATURA NO.SUNUN 16 HANEYE ÇIKARTILMASI

İrsaliye listesi ekranındaki F3-Saha boylarında 25-Fatura No.sunun 16 haneye çıkartılması sağlandı.İŞLETME


TAM, KISMİ VE DİĞER İSTİSNALARDAKİ KOD BÖLÜMLERİNE BUTON KONULUP SEÇİLEBİLMESİ

İşletme Defteri, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi Dökümü, İstisnalar, Diğer İade sekmesindeki Tam, Kısmi ve Diğer İstisnalardaki kod bölümlerine buton konulup seçilebilmesi sağlandı.

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER EKRANINDA DÜZENLEME

İşletme defteri, Gelir Vergisi Beyannamesi ekinde bulunan ''Kesinti yoluyla ödenen vergiler'' ekranına F5 Tablo oluştur ile değerlerin otomatik olarak MBO modülünden alınarak doldurulması sağlandı.MUHASEBE IV


KDV BEYANNAMESİNDE BELGE SAYILARININ OTOMATİK GELMESİ

KDV beyannamesinde belge sayılarının otomatik gelmesi sağlandı.

FATURA ÇEŞİDİ İLAVESİ

Geçici Vergi Beyannamesinde, Ekler Sayfasında, Fatura Bilgileri sekmesine, Fatura çeşidi ilave edildi.

KDV 1 VE KDV 2 BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

KDV 1 ve KDV 2 Beyannamesinde, Fatura Genel Parametrelerinde yer alan Satır Bazlı Tevkifat parametresine bakılmasızın , satır ve genel bazlı bütün tevkifatlı faturaların ilgili beyannamelere getirilmesi sağlandı.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEME

Muhtasar Beyannamede, Ekler / İşyeri Bilgileri Bölüme yeni alanlar eklendi.

BA/BS BİLDİRİMLERİNDE DÜZENLEME

Muhasebe IV Modülünde, BA-BS ekranlarında değer oluşturma yapıldığında, eğer bildirim yoksa (boş ise) BA/BS bildiriminde “beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır” parametresinin otomatik olarak işaretlenmesi sağlandı.

BA/BS MUTABAKAT HAZIRLANABİLMESİ

Muhasebe IV Modülünde alınan BA/BS raporlarıyla ilişkili olarak ilgili firmalara BA/BS mutabakat mektupları hazırlanabilmesi sağlandı.

FATURA KALEMLERİNE AİT BİLGİLERİN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE GELMESİ

Fatura Modülü kalemler bölümünde kod tipi-9 demirbaş kartı seçilerek işlenen fatura kalemlerine ait bilgilerin indirilecek KDV listesine gelmesi sağlandı.

İŞÇİ BİLGİLERİNİN DİZAYNLARDA ÇIKMASI

Muhtasar beyanname dökümünde beyanname görüntülenmektedir. Görüntülemede seçilen dizaynlarda işyeri/işçi bilgileri sekmesindeki işyeri çalışan sgk bilgileri bölümünde yer alan sütunların hepsinin dizaynlarda çıkması sağlandı.

MUHTASAR BEYANNAMEDE DÜZENLEMELER

• Cari Kart/Kimlik Bilgileri sekmesindeki Ek Kimlik Bilgileri grubunda yer alan Açıklama 3 sahasının ismi Adres No olarak değiştirildi.

• Muhasebe Hesap Planı/Diğer Bilgiler sekmesinde yer alan Ek Bilgiler grubuna Adres No sahası eklendi.

• Muhasebe 4 Modülü/Beyannameler/Bildirimler/Müşteri/Satıcı Kart Tablosu ekranına Adres No sahası eklendi.

• Ödemeler tablosuna adres numarasının otomatik aktarılması sağlandı.

• Muhasebe 4 Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı. Bu ekrana değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Tablo Oluştur” tuşu eklendi.

• Kullanıcıların birden fazla Tür Kodu tanımlayabilmeleri için Muhtasar Beyannamesi Tanımı altında bulunan Ortak Tanımlar ekranındaki “Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri” grid (tablo) şekline getirildi.

• İşletme Modülü Muhtasar Beyanname grubu altında bulunan Ödemelere İlişkin Bildirim sayfası Muhtasar Beyannamesi Dökümü içine alındı.

• Bu ekrana önceki dönemden değer getirme işlemi için ekranın alt bölümüne “Önceki Dönemden Değer Getir” tuşu eklendi. İşletme modülünde önceki dönemden değer getirilecek şirket kodu ve dönem bilgilerini belirtilmesi için İşletme Genel Parametreleri ekranına Şirket Kodu ve Şirket Dönemi sahaları eklendi.

TAM TEVKİFAT KODLARININ SEÇİLMESİ

Muhasebe IV, KDV 2 beyannamesi, kesinti yapılan satıcılar tablosunda, tam tevkifat kodlarının da seçilebilmesi sağlandı.

BEYANNAME GÖNDERİMİ

Beyanname paketleme oluşturma ekranında ''Beyannameyi göndermek için web sayfasını aç'' işaretlendiğinde, paketin gönderilebilmesi sağlandı.

PATENT SAHİBİ DURUMU SAHASINA BOŞ ALAN EKLENMESİ

Geçici vergi kurum ve gelir vergisi beyannamesi ekler bölümünde Sınai mülkiyet haklarında istisna tablosu, patent sahibi durumu sahasına boş alan eklenmesi sağlandı.

KDV2 BEYANNAMESİ KESİNTİ YAPILAN SATICILAR TABLOSUNUN OTOMATİK DOLDURULMASI

• Muhasebe IV’de KDV 2 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranına "Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli" ve "Tevkifat Satırı Özel Kodu" adında parametreler eklendi.

• Kesinti Yapılan Satıcılar ekranına ise "Tablo Oluştur" adında buton konuldu. "Tablo Oluştur" butonuna tıklandığında sabit tanımlarda belirtilen parametrelere göre Kesinti Yapılan Satıcılar tablosu program tarafından otomatik olarak doldurulur.

• "Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli" parametresi "Tablo" olarak belirlenirse, "Tablo Oluştur" butonuna tıklandığında Vergi Bildirimi sayfası, tablo verilerinden oluşturulur.

KDV1 BEYANNAMESİ KISMI TEVKİFAT TABLOSUNUN OTOMATİK DOLDURULMASI

• Muhasebe IV Kısmı Tevkifat Tanımlarında bulunan parametreler KDV 1 Beyannamesi Sabit Tanımlar ekranına eklendi ve Kısmı Tevkifat tablosu KDV 1 Beyannamesi Dökümü, Ekler sayfasına ilave edildi.

• Kısmı Tevkifat ekranına "Tablo Oluştur" adında buton konuldu. "Tablo Oluştur" butonuna tıklandığında sabit tanımlarda belirtilen parametrelere göre Kısmı Tevkifat tablosu program tarafından otomatik olarak doldurulur.

• "Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli" parametresi "Tablo" olarak belirlenirse, "Tablo Oluştur" butonuna tıklandığında Matrah / Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümü, tablo verilerinden oluşturulur.

701 KODLU İŞLEM TÜRÜNDE BİRDEN FAZLA KDV'Lİ SATIR YAZILMASI

KDV1 Beyannamesi dökümü, İhraç Kaydıyla Teslimler ekranında bulunan 701 kodlu işlem türünde birden fazla KDV'li satır yazılması sağlandı.

BA/BS RAPORUNDA DÜZENLEME

BA\BS 2 bölümünden xml oluşturulduğunda, ülke kodu yazılmadığı durumlarda xml dosyasına default 052 gelmesi sağlandı.

BA/BS DÖKÜM (2) EKRANLARINA, EXCEL’E AKTARIM İLAVESİ

BA/BS Döküm (2) ekranlarına Excel’e aktarım eklendi.MUHASEBE II


E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

Muhasebe II modülünün içerisindeki e-Fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturma işleminde UBL TR 1.2 özelleştirme sürümüne göre hazırlanmış xml dosyalarından da muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı.MUHASEBE IV - İŞLETME


GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DÜZENLEME

Faaliyet Kodu ve Brüt Satış Tutarı alanlarının otomatik gelmesi için Muhasebe 4 modülünde yer alan Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı(Kurum) ve Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı(Gelir) ekranlarına "Faaliyet (Nace) Kod Tanımları" adında yeni bir sekme eklenmiştir. Bu sekmede belirtilen Faaliyet (Nace) Kodları ve bu Faaliyet (Nace) kodlarına ait muhasebe hesaplarından, değerler otomatik olarak ilgili beyannamelere gelmektedir.

İşletme Defteri modülüne Geçici Vergi Beyannamesi Tanımı(Gelir) ekranı eklenmiştir. Bu ekranda belirtilen Faaliyet (Nace) Kodları ve bu Faaliyet (Nace) kodlarına ait işletme kodlarından, değerler otomatik olarak ilgili beyannameye gelmektedir.

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEĞER GETİR TUŞU İLAVESİ

İşletme ve Muhasebe IV modüllerinde, KDV 1 ve KDV 2 beyannamelerine “Önceki Dönemden Değer Getir” tuşu eklendi.

FATURA BİLGİLERİNİN BİR SONRAKİ DÖNEME TAŞINMASI

Geçici vergi beyannamesi, fatura bilgileri bölümündeki Matbaa/Noter VKN/TCKN bilgilerinin tekrar yazılmaması ve bir önceki dönemden aktarılabilmesi için bu bölüme Önceki Dönemden Değer Getir butonu eklendi.STOK


STOK EKSTRESİNDE FIFO’YA GÖRE HESAPLAMA

Stok Kullanıcı Parametrelerindeki "Ekstrede Tutar" kısmına 4-FIFO seçeneği eklendi. Bu parametre seçildiğinde stok ekstresindeki Bakiye Tutar kolonunda FIFO yöntemine göre hesaplaması sağlandı.TRANSFER


TERAZİ TİPİ SEÇENEĞİNE “2- DIGI” İLAVESİ

Stok Transfer modülü “Diğer işlemler/Terazi İşlemleri/PLU verilerinin dosyaya yüklemesi” kısmında Terazi Tipi seçeneğine “2- DIGI” eklendi. Bu seçenek işaretlenirse “TERAZIPLU.YDK” isminde uygun formatta dosya oluşturulması işlemi yapıldı.