Cari Bazlı Fiyat Tanımlama Yöntemleri

Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya olanak

sağlayarak satış veya alış işlemleri sırasında fiyatların otomatik olarak gelmesini sağlayarak

hata oranını sıfıra düşürür.

Nasıl Tanımlanır?

Öncelikle şirket bilgileri modülünde Servis işlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel

Parametreler / Cari II Genel Parametreler bölümünde Cari Bazlı Stok Fiyat Takibi

parametresi işaretli olmalıdır.

Fiyat tanımlama işlemi birkaç yöntemde yapılabilir

I. Her cari için, stok kalemleri ve fiyatları tek tek tanımlanır

II. Stoklar kendi içinde stok grup kodu kullanılarak belirli gruplara ayrıldı ise (Gıda, Temizlik,

Tekstil, Kırtasiye vb..) grup bazında da tanımlama yapılabilir.

III. Eğer ürünler çeşitli şekillerde gruplandırılıp veya sadece belli ürünlere iskonto uygulanıp bu

ürünlere fiyat belirlenecek ise bunun gibi birkaç liste oluşturulup bütün, cari kartlara

uygulanır. Herhangi bir fiyat değişikliğinde ürün ilavesi veya ürün çıkartılması durumunda

tek listeden işlem yapılır ve belirlenmiş tüm carilere işlem bir kerede uygulanmış olur 

Şimdi bu tanımlamaları inceleyelim:

Madde I : Cari II modülünden Kart tanımları / Cari fiyat tanımları / Cari Stok Fiyat Bilgileri

ekranına girilir

 

Liste Fiyat koduna tanımlama yapılacak Cari kart ile ilgili herhangi bir kod yazılabilir. Örneğin

Arslan Ticaret ünvanlı müşterimize yapacağımız fiyat listesi için kodumuz ARSLAN_LISTE1

olsun. Bu liste içerisine her stok kartını ayrı ayrı tanımlayacağımız gibi, grup ve paket fiyatlarını

da aynı anda tanımlayabiliriz.

Aşağıdaki örnekte her stok kartı için ayrı tanımlanmış şeklini göreceksiniz. Đlerleyen ekranlarda

aynı listeye hepsi birden tanımlanmış şekilde görünecektir.

Not: Ekran, daha önceden herhangi bir tanımlama yapılmadı ise bu şekilde boş gelir. Eğer

tanımlama yapıldı ise liste ekrana gelir. Yeni bir tanımlama için herhangi birisi seçilir, Liste fiyat

kodu değiştirilip kayıt edildiğinde program diğerine zarar vermeden yeni bir liste oluşturur. 

Örnekte olduğu gibi Aslan Ticaret ünvanlı müşterimize yukarıdaki ürünlerden herhangi birisinin

satışı yapıldığı takdirde fiyatları ve fiyat üzerinden yapılacak iskonto oranları belirtilmiştir.

Madde II: Stok Grup kodu kullanılarak ürünlerin kendi içlerinde gruplandığını düşünürsek, Liste

fiyatı tanımı yapılırken Grup içerisindeki ürünleri tek tek yazmak yerinde sadece grup kodu

yazılarak Fiyat listesi tanımı yapılabilir. Aşağıdaki gibi bir stok kart yapısı olduğunu düşünerek

buna göre Fiyat listemizi tanımlamaya devam edelim.

Ekranda görülen tanımlamaya göre Aslan Ticaret, tanımı yapılmış Stok gruplarında yer alan

herhangi bir ürünü aldığında belirlenmiş iskontolar fatura girişi esnasında otomatik olarak

gelecektir. Bu durumda grup ürünlerinin fiyatları birbirinden farklı olacağından fatura girişi

esnasında fiyat manuel olarak girilebilir veya stok kartı üzerinde bir liste fiyatı belirtilir ve diğer

bilgiler ekranında otomatik satış fiyatı olarak “2 satış” olarak belirtilirse fiyatta otomatik olarak

gelecektir.

Madde III : Cari II modülünden Kart tanımları / Cari fiyat tanımları / Stok Fiyat Paketleri

ekranına girilir.

Bu ekranda aşağıdaki gibi tanımlama yapılır. Ekranın kullanım amacı şudur; iskonto yapılacak

ürünler tek tek veya grup bazında belirlenir, bu liste genelde herkese uygulanır. Yani çok detaylı

bir fiyat listesi durumu yoksa örneğin her cari için ayrı ayrı gibi o zaman bu şekilde birkaç liste

hazırlanır ve ilgili cari kartlara bağlanır. Daha sonra fiyatlar değiştiğinde veya ürün ilave etmek ,

ürün çıkarmak istendiğinde bu sayısı az olan listelerden kolaylıkla yapılabilir. Đşlem bu ekranda

tamamlandığında bağlı cari kartlara anında yansımış olacaktır. 

Yukarıdaki gibi tanımı yapılan Stok fiyat paketleri, üst menülerde de tanımladığımız Kart

tanımları / Cari fiyat tanımları / Cari Stok Fiyat Bilgileri ekranına yazılır. 

Cari Bazlı Fiyat listeleri tanımı içerisinde, En Az/En Fazla Miktar ve Tarih saat opsiyonlarıda yer
almaktır. Dolayısı ile tanımlanan fiyatların hangi tarihler arasında uygulanacağı, hangi saatlar
içerisinde fiyatın geçerli olduğu. Bilgiside girilebilmektedir. Örneğin müşteri ile 3 aylık bir
anlaşma yapıldi ise Başlangıç Tarihi 01/08/2009 – Bitiş tarihi 01/11/2008 yazılır ise fiyat tanımı
ilgili tarihler arasında uygulanacaktır. 
Fiyat tanımı yapılırken, eğer verilen fiyat stok miktarına bağlı ise örneğin en az 10 adet satın
alındığında fiyat geçerli ise bu durumda stok fiyat listesinde yer alan ez az miktar sahasının
kullanılması gerekir. Bu durumda program satış sırasında miktarıda kontrol ederek fiyatı
belirleyecektir. Eğer Fiyat listesinde Miktar kontrolü yapılacak ise fatura ekranında miktar sahası
sutünün en başına taşınmalıdır. Miktar girildikden sonra stok kartı çağrıldığında miktar kontrolü
yapılacak ve fiyat bilgisi buna göre gelecektir. Veya stok kartları çağrıldıktan sonra en son
olarak F8 Detay butonunda yer alan Fiyat güncelleme kullanılarak müşteriye ait fiyat listesi
seçilerekde fiyatlar belirlenebilir
Nasıl Uygulanır ?
Cari Modülünden Cari Kart / Eski Kart ekranından ilgili cari kart ekrana çağırılır. Örnek Cari
firma Aslan Ticaret olarak yer alacaktır
Cari kartın Bağlantılar sekmesinden yer alan Liste Fiyat Kodu sahasına bu firma için önceden
tanımlanmış olan fiyat listesi seçilerek kayıt edilir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ilgili cari
kart ile fiyat listesi arasındaki bağlantı kurulmuş olur. Bu işlemden sonra faturaya girildiğinde ve
ilgili cari kart çağrıldığında, tanımlanmış olan Fiyat listesi otomatik olarak devreye girecektir
Yukarıdaki örneklerde tanımlanmış olan Fiyat listesi içerisinde hem her stok için tek tek, hem
stok grup koduna göre hem de paket fiyatına göre tanım yapılmıştı. Şimdi faturada ekranındaki
yansımasını görelim.
Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi
o Đlk satırdaki stok fiyatı ARSLAN_LISTE1’de yer alan stok kalemlerinden
o Đkinci satırdaki stok fiyatı Stok grup koduna göre ve stok kartında yazan fiyat üzerinden
yapılan iskontoya göre
o Üçüncü satırda yer alan stok fiyatı ise Stok fiyat paketlerinde tanımlanarak listeye dahil
edilmiş olan PAKET1 kodlu tanımdan gelmiştir.